Съвет при БТПП, “Кръговата икономика-зелената алтернатива за България“
“КИЗА БГ”

Facebook          Twitter               Linked in                    Instagram

Днешните големи глобални предизвикателства, произтичащи от изменението на климата, бързата урбанизация, нарастването на населението и нарастващото потребление на енергия не могат да бъдат решени с една единствена технология. По същия начин нито един сектор - правителство, бизнес или гражданско общество - няма мандат и / или ресурси за справяне с такива дългосрочни и сложни предизвикателства. Само комбинация от работни партньорства и експертни познания, като иновативни водни системи, възобновяема енергия, интелигентни мрежи и решения, системи за третиране на отпадъци могат да осигурят устойчиви, многосекторни решения. Такива решения изискват дълбоки познания с цел трансформиране на технологичните процеси, техният дизайн,  преструктуриране и ефективно управление на основата на кръгови бизнес модели. Съветът "Кръговата Икономика - Зелената Алтернатива за България" ще  подпомага прехода към кръгова икономика в териториалните рамки на страната съгласно Планът за действие за кръгова икономика на ЕС, който е основен стълб  на “Европейския зелен пакт” - Зелената сделка.

Съветът "Кръговата Икономика - Зелената Алтернатива за България" разполага с експерти в областта на КИ, които ще подпомагат стопанските субекти в посока  внедряване на кръгови бизнес модели, стъпвайки и изпълнявайки основните насоки и мерки за справяне с текущата ситуация, залегнали в планът на ЕС, а  именно:

  • Кръгова Икономика – индустрията да използва по-малко материали и да се гарантира, че продуктите могат да бъдат използвани повторно и рециклирани. Най-замърсяващите индустрии, като производство на текстил, пластмаси и др. ще бъдат във фокуса на плана за кръговата икономика.
  • Нулево замърсяване – Без значение дали говорим за замърсяване на почви, въздух или вода - целта е нулево замърсяване до 2050-а.
  • Екосистеми и биоразнообразие – нова стратегия за горите с която трябва да се увеличат дървета както в градовете, така и в селата и да се  насърчават селскостопанските продукти, за които не се прилага обезлесяване.
  • От Фермата до Трапезата ( „From Farm to Fork” Strategy) – Стратегията целѝ “зелено и здравословно селско стопанство”. Това включва планове    за значително намаляване на химикали, като пестициди, торове и антибиотици и заместването им с нови, иновативни решения, работещи в посока  здравословен начин на живот, опазвайки околната среда и защитавайки биоразнообразието.
  • Научни изследвания, разработки и иновации – 35% от фондовете на ЕС за изследвания ще бъдат насочвани за екологични технологии

Съветът "Кръговата Икономика - Зелената Алтернатива за България" ще отговори на предизвикателствата и заложените мерки, описани по-горе чрез  възможността за подкрепа на компаниите в избраните индустрии чрез внедряване на кръгови бизнес модели да бъдат създавани биологични, иновативни  продукти, чието производство в индустриален мащаб ще  подпомогне както продоволствената осигуреност на текстилния и агро сектор, така и ще постигне  високо ниво на НИРД, което да даде възможност за трансформиране и на пакетиращата индустрия. Всичко това е свързано с въвеждане на нови технологии,  кръгови работни места, нови форми на партньорски отношения, създаване на кръгови вериги за създаване на стойност и други предимства. Необходимата реформа в посока Кръгова Икономика е с фокус и в посока решаване на климатичната криза и прехода към модернизирана и автоматизирана икономика,  която се грижи за здравето на хората и природата.

"Дейности"
Дейностите са насочени към повишаване капацитета на МСП свързани с прилагането на принципите на Кръговата икономика и плавен преход към кръгов бизнес.

Трите основни стълба, по които ще работи Съвета, а именно: Текстил, Пластмаси и Агро сектор са избрани въз основа на необходимостта от сериозни промени и трансформация с цел минимизиране на отпадъците, опазване на околната среда, защита на биоразнообразието, висока производителност при ефективно оползотворяване на ресурсите и висока рентабилност.