Списък на членовете

Покана и Регистрационен формуляр за членство

Програма за 2023г.

Съветът при БТПП “Кръговата икономика-зелената алтернатива за България“ , “КИЗА БГ”  е създаден през м. март 2021 г. Основната цел на Съвета е  да работи за утвърждаване развитието на устойчива българска икономика, базираща се на принципите на кръговата икономика, прилагането на нови бизнес модели, трансфер на иновативни технологии и „добри практики“, водещи до намаляване обема на отпадъците и тяхното кръгово оползотворяване, както и за трансформацията  на основните замърсяващи околната среда индустрии , а именно: агроиндустрия, текстил и пластмаси.

ВИЗИЯ
Визията на Съвета „Кръговата Икономика - Зелената Алтернатива за България“ е да трансформира българската индустрия в секторите Текстил, Агро сектор и Пластмаси в посока кръгов бизнес модел и в същото време да е един от най-конкурентните организации за чисто производство на Балканския регион. Тази дейност ще осигури възможност на България да премине на по-високо ниво на иновативност, догонвайки останалите Европейски държави и ще създаде условия за увеличаване конкурентоспособността на българските стопански субекти на международните пазари, като това пряко ще рефлектира върху повишаване на благосъстоянието на нацията въз основа на създаване на нови кръгови работни места, дигитализация на процесите в новата зелена еко-система, развитие на регионите с пряк положителен ефект върху природните ресурси, околната среда и климата.

МИСИЯ
Мисията на Съвета е да работи в подкрепа на устойчиво развитие на българската икономика чрез трансформиране на най-замърсяващите индустрии в зелени, иновативни производства. Ще работи в посока внедряване на нов подход, част от кръговата трансформация и регенериране на секторите, а именно прилагане на мултидисциплинарен подход, заедно с подхода „H2H” (Human to Human), в синхрон с дигитализацията и автоматизацията на индустриите, симбиозата между тях и в паралел с опазване на биоразнообразието, околната среда и отговорното управление на природните ресурси.

ЦЕЛИ за следващите 5 години

 • Разработване на иновативни кръгови модели за трансформиране на промишлените производства в секторите текстил, пластмаси и аграрен сектор;
 • Насърчава въвеждането на нови технологии, дигитализация на процесите, автоматизация и обновяване на технологичния парк;
 • Създаване на кръгови работни места;
 • Въвеждане на практики за обмяна на опит с индустриални предприятия в други Европейски държави;
 • Подпомагане на иновативни и изследователски проекти в посока изграждане на прототипи с достъп до научно-изследователски лаборатории и с прякото участие на научната общност;
 • Стартиране на сътрудничество с 5 европейски клъстера за кръгова икономика, чисти технологии, индустриална симбиоза;
 • Подпомагане на членовете на Съвета при развитието на техния бизнес;
 • Организиране на обучителни събития и семинари на тема: Кръгова икономика, Методи и модели в различните индустрии, Устойчиво развитие чрез КИ и други.

Общата цел на Съвета е реализирането на трансформацията на индустриалните предприятия в посока кръгови бизнес модели, увеличаване познанията и осведомеността на обществото за важността на кръговата икономика, водеща до устойчиво развитие на регионално и национално ниво и фактор за привличане на инвестиции, таланти и чуждестранни компании.


„КИЗА БГ“ е базиран на трислоен  модел на членство, или: индустриални предприятия; висши учебни заведения, изследователски и развойни научни центрове; бизнес организации, предоставящи услуги за бизнеса.  В началото, Съветът ще стартира своята дейност  в три основни индустриални сектори, считани за основни замърсители на околната среда, а именно: агроиндустрия, текстил и пластмаси.

Как?

 • Създаване на клъстерни структури в секторите агроиндустрия, текстил и пластмаси;
 • Иницииране и организиране на съвместни проекти, изследвания, инициативи, разработки между групите субекти в клъстера;
 • Интеграция на научно - производствени процеси, пилотни тествания на иновативни продукти - вертикална интеграция;
 • Включване в нови контактни мрежи, с цел споделяне на добри практики и трансфер на знания;
 • Осигуряване на дългосрочни сътрудничества;
 • Участия в международни проекти;
 • Подкрепа на  иновациите и българските изобретения;
 • Осигуряване на финансиране чрез инвестиционни фондове, европейски и местни  програми , рискови фондове, други;
 • Осигуряване на обучения, консултации и менторство в посока индустриална трансформация, ре-дизайн и преструктуриране;
 • Идентифициране и обсъждане на проблеми в процеса на преход към кръгова икономика, изготвяне на  становища, предложения и мерки  за разрешаването им на национално и секторно ниво.