Нови възможности за ускорено икономическо развитие и иновации

На 09 Април тази година бяха отворени два съществени инструмента за представяне на проектни предложния от Европейският Съвет по Иновации /ЕСИ/ - “Изследвач“ (EIC Accelerator)  и „Ускорител“( EIC Pathfinder).  Целта на двата инструмента е да подпомогнат разрастването на стартъпи и малки и средни предприятия (МСП), като средствата заделени за иновации в подкрепа на Зеления пакт и за цифрови и здравни технологии са в размер на 495 милиона евро.

Предвидените безвъзмездни средства, които да  подмогнат развитието и внедряването  на иновативни идеи/продукти/услуги, по инструмента „Ускорител“( EIC Pathfinder),
целящи справяне с глобалните предизвикателства са в  размер на 3-4 млн.евро

Модела за  финансиране  по линия на “Изследвач“ (EIC Accelerator) предоставя възможност за получаване на безвъзмездни средства в размер до 2,5 млн. евро и възможности за съчетаване с капиталови инвестиции от Фонда на ЕСИ в размер от 500 000 до 15 млн. евро в зависимост от проектното предложение.

Основният фокус на EIC Accelerator е върху създаване на пазари иновации, които оформят нови пазари и генерират работни места, растеж и по-високи стандарти на живот. За да бъде успешно представено проектното предложение и съответно да получи финансиране от ЕСИ, кандидатите  трябва да е запознат с новите изисквания, особено що се касае до трите измерения на ангажиментите на ЕС за устойчивост: климат, околна среда и социална политика. Относно Кръговата икономика, в проектните предложения трябва да има представен  и добре обоснован  кръгов модел, рисковете от преминаване от линеен към кръгов бизнес модел, потенциалът за тяхното минимизиране и т.н. Всички тези елементи ще бъдат оценявани, като най-важните критерии са:

  1. Върхово постижения (Excellence)
    Този критерии се отнася до концепцията и мотивацията на проекта, а именно „какво е това, което искате да постигнете?“.
  2. Въздействие (Impact)
    Критерият за въздействие се отнася до стойността на проекта и разделът за въздействие се оценява въз основа на иновационен потенциал и комуникация и разпространение на информацията за проекта.
  3. Изпълнение (Implementation)
    Критерият за изпълнение се отнася до качеството и ефективността на плана за изпълнение и включва оценка за степента на готовност на кандидата за изпълнение на плана на проекта и ефективността на разпределението на ресурсите. 

Тази възможност, предоставена под формата на смесено финансиране е сериозна стъпка към преодоляване недостига на финансиране за силно иновативните компании в България.

Съветът „Кръговата икономика - Зелената Алтернатива за България“ ще подкрепи потенциални иноватори, предприемачи и малки и средни предприятия в трите сектора: Текстил, Агро сектор и Пластмаси да кандидатстват с проектни предложения пред ЕСИ, чрез провеждането на  информационен уъркшоп през м. май , на който ще бъде предоставена детайлна информация за новите инструменти, изисквания към участниците, финансиране и др. специфични изисквания на ЕСИ.

За повече информация:
www.bcci.bg
www.cega-bg.com